Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

Bevezetés

 A MetWork Gépipari Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Szövő u. 100., adószám: 26116370-2-18, a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.metwork.hu weboldalán.

A MetWork Gépipari Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az office@metwork.hu e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségünk egyikére.

A MetWork Gépipari Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011- évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

  1. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
  2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  3. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  1. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  2. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

Adatkezelő adatai

MetWork Gépipari Kft. (a továbbiakban: Társaság)

Székhely: 9700 Szombathely, Szövő u. 100.

Postacím:9700 Szombathely, Szövő u. 100.

Telefon:+36 (70) 293-5770

E-mail cím:office@metwork.hu;

 Az adatkezelést a MetWork Gépipari Kft. végzi, bejelentkező ügyfelei számára. Az adatkezelés az ügyfél önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik, mely a szolgáltatás igénybevétele iránti határozott szándéka alapján vélelmezhető.

Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján történik. A kezelt adatok köre a felhasználók által megadott adatok (név, e-mail cím, cím, telefonszám, stb.). A https://metwork.hu/ honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülhet a felhasználó IP címe, illetve a látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben- a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat képez. Az IP cím alapján a látogatás konkrét személyre nem vezethető vissza, névhez nem köthető. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

A felhasználó által megadandó adatok esetén az adatkezelés célja a felhasználó beazonosítása, jogosultságának ellenőrzése, a megrendelt szolgáltatás kiküldésének lehetősége. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személynek csak a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén adunk ki. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra.

 

1. Az adatkezelés célja és jogalapja

1.1. Az érdeklődéshez kapcsolódó adatkezelés

személyes adat
(kötelező megadni)
az adatkezelés célja jogalapja
családi- és utónév az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Ön bármikor választhatja a Társasággal történő írásbeli, vagy ügyfélszolgálati elérhetőségei útján való kapcsolattartást, az online ügyindítás továbbra sem kötelező.

vállalat neve Az ajánlatkérés pontos címzéséhez szükséges
e-mail cím az e-mail cím a Társaság és az Ön közötti kapcsolattartáshoz és az időpont egyeztetéséhez
szükséges
telefonszám amennyiben a Társaság részéről szükséges lenne valami gyors egyeztetés, akkor ezt telefonon keresztül jelezzük Önnek
az ügy (érdeklődés, ajánlatkérés) tárgya a tárgy megadása azért szükséges, hogy a Társaságnak az adott területtel foglalkozó szakértője kereshess Önt

A Társaság felhívja arra a figyelmet, hogy a fenti adatok megadása nem kötelező, amennyiben nem szeretné, hogy ezen adatait kezeljük, kérjük, keressen bennünket a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeinken. Viszont az ajánlatkéréshez szükségünk van a fenti adatokra, amelyeket megfelelő biztonsági szabályok betartásával kezelünk.

1.2. Az álláshirdetésre történő kapcsolódó adatkezelés

         
  személyes adat
(kötelező megadni)
az adatkezelés célja jogalapja  
  családi- és utónév az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Ön bármikor választhatja a Társasággal történő írásbeli, vagy ügyfélszolgálati elérhetőségei útján való kapcsolattartást, az online ügyindítás továbbra sem kötelező.

 
  e-mail cím az e-mail cím a Társaság és az Ön közötti kapcsolattartáshoz és az időpont egyeztetéséhez
szükséges
 
  telefonszám amennyiben a Társaság részéről szükséges egy gyors egyeztetés, akkor ezt telefonon keresztül jelezzük Önnek  
  a jelentkezés tárgya a tárgy megadása azért szükséges, hogy tudjuk, milyen állásra jelentkezett Ön  
  iskolai végzettség ezen adat megadására azért van szükség, hogy eldönthető legyen, hogy alkalmas-e a betöltendő munkakörre  
  korábbi munkahelyek erre az adatra azért van szükségünk, hogy megállapítható legyen, hogy számunkra releváns-e a korábbi szakmai tapasztalata  
         

A fenti adatok szükségesek a kiválasztási eljárás és a felvételi folyamat lefolytatása céljából. A kiválasztott munkatárs egyéb személyes adataira is szükség lesz a munkaszerződés és a különböző hatósági bejelentések megtételéhez.

Amennyiben Ön nem kerül kiválasztásra, kérheti az adatainak törlését a nyilvántartásokból. Ha ezt nem kéri, akkor a további létszámbővítéseknél figyelembe fogjuk venni korábbi jelentkezését, és keresni fogjuk, amennyiben ezzel ellentétes igényét nem fejezi ki.

 

2. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Társaság rendelkezésére

A Társaság nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

 

3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Társaság a tájékoztató 1.1. és 1.2. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe elektronikus levelezéséhez a DotRoll Kft. (Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) szolgáltatásait.

 

4. A személyes adatok tárolásának ideje

A tájékoztató 1.1. pontjában említett esetben A Társaság a személyes adatokat az adott ügylet végéig kezeli (pl: árajánlat érvényességét, lejártát követő 2. hónap végéig). A hozzájárulását az office@metwork.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, viszont ez esetben nem áll módunkban Önökkel szerződést kötni.

A tájékoztató 1.2. pontjában említett esetben a Társaság a jelentkezéssel kapcsolatban rögzített személyes adatokat, felvétel esetén a Társadalom- és nyugdíjbiztosításról szóló törvényben szereplő határidőig, egyéb esetben a hozzájárulás visszavonásáig, illetve, ha a jelentkező kéri, akkor felvételi eljárás végéig.

 

 5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 5.1. Határidő

A Társaság az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

5.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintett jogok

5.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje

  • a Társaság

– milyen személyes adatait;

– milyen jogalapon;

– milyen adatkezelési cél miatt;

– mennyi ideig

kezeli; továbbá, hogy

  • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
  • a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

5.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon

5.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

5.2.4. A tiltakozáshoz való jog

A 1.1. és 1.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

5.2.5. A törléshez való jog

A tájékoztató 1.1. és 1.2. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

5.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A 1.1. és 1.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

 

 6. Jogorvoslathoz való jog

 Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

– panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Társaság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

– lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Társaság székhelye szerint a perre a Szombathelyi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

 7. Jogi nyilatkozat

 A www.metwork.hu domain néven és ennek esetleges aldomainjein, szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd.

Jelen weboldalon található teljes tartalom minden része, minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmai, valamint a tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos minden képi és technikai megoldás, grafika, védjegy, logó, adatbázis és bármilyen más rész a MetWork Gépipari Kft. szellemi tulajdonát képezik. Így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk.

 

Minden jog fenntartva © Copyright MetWork Gépipari Kft., 2019-2020